తెలంగాణా వ్యవసాయ సమాజం ఏమి కోరుకుంటోంది?

తెలంగాణా వ్యవసాయ సమాజం ఏమి కోరుకుంటోంది?

140325 తెలంగాణా రైతుల ఎజెండా 2014
140325 Telangana Agriculture notes
తెలంగాణా వ్యవసాయ పునర్నిర్మాణం కోసం  2014 ఎన్నికలలో రైతుల ఎజెండా
రైతు స్వరాజ్య వేదిక మరియు తెలంగాణా విద్యావంతుల వేదిక నిర్వహించిన సమావేశం లో నోట్స్

About the author

admin administrator

Leave a Reply