వేంపల్లె మండలం లో రాగల మరో 5 రోజుల యొక్క వాతావరణ సూచన – గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -31 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23 డిగ్రీలు గా వుండే అవకాశం వుంది. రాగల మరో 5 రోజుల్లో 18mm వర్షపాతం ఉండును. గాలిలో తేమ 82-94 %, అలాగే గంటకి 8 కి.మి. వేగంతో పడమర దిశ గ గాలులు వీయవచ్చును .టివి పల్లె క్లస్టర్ లోనీ కుప్పలపల్లి , వెలమవారిపల్లి , బక్కన్నగారిపల్లి గ్రామాలలో ప్రధాన …

39-2022(01-10-22)Vempalli FPORead More »

వేంపల్లె మండలం లో రాగల మరో 5 రోజుల యొక్క వాతావరణ సూచన – గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -36 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21 డిగ్రీలు గా వుండే అవకాశం వుంది. రాగల మరో 5 రోజుల్లో 2 5mm వర్షపాతం ఉండును. గాలిలో తేమ 74%, అలాగే గంటకి 14 కి.మి. వేగంతో ఉత్తరం మరియు పడమర దిశ గ గాలులు వీయవచ్చును .టివి పల్లె క్లస్టర్ లోనీ కుప్పలపల్లి , వెలమవారిపల్లి , బక్కన్నగారిపల్లి …

35-2022(28-08-22)Vempalli Farm AdvisoryRead More »

వేంపల్లె మండలం లో రాగల మరో 5 రోజుల యొక్క వాతావరణ సూచన – గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -35డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21 డిగ్రీలు గా వుండే అవకాశం వుంది. రాగల మరో 5 రోజుల్లో 2 ᵐᵐ వర్షపాతం ఉండును. గాలిలో తేమ 65%, అలాగే గంటకి 26 కి.మి. వేగంతో దక్షిణ దిశా గ గాలులు వీయవచ్చును .టివి పల్లె క్లస్టర్ లోనీ కుప్పలపల్లి , వెలమవారిపల్లి , బక్కన్నగారిపల్లి గ్రామాలలో ప్రధాన పంట …

32-2022(12-08-22)Vempalli Farm AdvisoryRead More »

వేంపల్లె మండలం లో రాగల మరో 5 రోజుల యొక్క వాతావరణ సూచన – గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -35డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 20 డిగ్రీలు గా వుండే అవకాశం వుంది. రాగల మరో 5 రోజుల్లో 31 ᵐᵐ వర్షపాతం ఉండును. గాలిలో తేమ 50%, అలాగే గంటకి 26 కి.మి. వేగంతో దక్షిణ దిశా గ గాలులు వీయవచ్చును .టివి పల్లె క్లస్టర్ లోనీ కుప్పలపల్లి , వెలమవారిపల్లి , బక్కన్నగారిపల్లి గ్రామాలలో ప్రధాన పంట …

31-2022(05-08-22)Vempalli Farm AdvisoryRead More »

వేంపల్లె మండలం లో రాగల మరో 5 రోజుల యొక్క వాతావరణ సూచన – గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -35డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23 డిగ్రీలు గా వుండే అవకాశం వుంది. రాగల మరో 5 రోజుల్లో 19 ᵐᵐ వర్షపాతం ఉండును. గాలిలో తేమ 40 %, అలాగే గంటకి 10 కి.మి. వేగంతో దక్షిణ దిశా గ గాలులు వీయవచ్చును .టివి పల్లె క్లస్టర్ లోనీ కుప్పలపల్లి , వెలమవారిపల్లి , బక్కన్నగారిపల్లి గ్రామాలలో ప్రధాన …

30-2022(30-07-22)Vempalli Farm AdvisoryRead More »