కిసాన్ మిత్ర ఫోన్ రేడియో రైతు మిత్రులందరికీ స్వాగతం పలుకుతోంది.C. బెలగల్ మండలం లో రాగల ఐదు రోజులలో వాతావరణ సూచన. వర్షం 12 మిల్లీమీటర్ల దాకా పడవచ్చు . కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 19 డిగ్రీలు మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీలు గా ఉండే అవకాశం వుంది. గాలిలో తేమశాతం 59% – 87% దాకా ఉండవచ్చు. గాలి గంటకి 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో తూర్పు దిశగా వీయవచ్చు. కొండాపురం, పలదొడ్డి, ముడుమాల మరియు ఈర్లదిన్నె …

42-2022(21-10-22)Thungabhadra Farm AdvisoryRead More »

కిసాన్ మిత్ర ఫోన్ రేడియో రైతు మిత్రులందరికీ స్వాగతం పలుకుతోంది.C. బెలగల్ మండలం లో రాగల ఐదు రోజులలో వాతావరణ సూచన. వర్షం 38 మిల్లీమీటర్ల దాకా పడవచ్చు . కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 20 డిగ్రీలు మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 30 డిగ్రీలు గా ఉండే అవకాశం వుంది. గాలిలో తేమశాతం 68% – 90% దాకా ఉండవచ్చు. గాలి గంటకి 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో పడమర, దక్షిణ దిశగా వీయవచ్చు. కొండాపురం క్లస్టర్, ఈర్లదిన్నె రైతు …

40-2022(07-10-22)Thungabhadra Farm AdvisoryRead More »

కిసాన్ మిత్ర ఫోన్ రేడియో రైతు మిత్రులందరికీ స్వాగతం పలుకుతోంది.C. బెలగల్ మండలం లో రాగల ఐదు రోజులలో వాతావరణ సూచన. వర్షం 10 మిల్లీమీటర్ల దాకా పడవచ్చు . కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23 డిగ్రీలు మరియు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీలు గా ఉండే అవకాశం వుంది. గాలి గంటకి 6 కిలోమీటర్ల వేగంతో పడమర దిశగా వీయవచ్చు. వరి రైతులు పొలంలో రసం పీల్చు పురుగుల నివారణ కొరకు పసుపు మరియు నీలం రంగు …

39-2022(01-10-2022)Thungabhadra Farm AdvisoryRead More »