2016: రెండేళ్ళ తెలంగాణా వ్యవసాయ రంగం: సవాళ్ళు పరిష్కారాలు

2016: రెండేళ్ళ తెలంగాణా వ్యవసాయ రంగం: సవాళ్ళు పరిష్కారాలు

తెలంగాణా విద్య వంతుల వేదిక సెమినార్ లో సమర్పించిన వ్యాసం
160605-two-years-of-telangana-2.0
సెమినార్ లో సమర్పించిన ఇతర వ్యాసాలు
TVV-Final

About the author

admin administrator

Leave a Reply